Nové střechy

Střecha nejen chrání budovu před povětrnostními vlivy, ale tvarem a barvou spolupůsobí na celkový vzhled stavby.

Firma Střechy Ewerest, s.r.o. vám zhotoví novou střechu tak zvaně „na klíč“. Dále opravujeme a rekonstruujeme střechy všech typů, zajišťujeme veškeré tesařské, pokrývačské a klempířské práce, stavíme komíny, měníme hromosvody, provádíme sádrokartonové půdní vestavby, izolujeme, zateplujeme.

Dodávka díla „na klíč“ je realizována dle níže uvedených kroků.

1. Osobní návštěva

Osobní návštěva na stavbě nebo firmě, předání dokumentů stavby, u rekonstrukce prohlídka střešního pláště, konzultace o vhodné střešní krytině v závislosti na sklonu, členitosti střechy a povětrnostních podmínkách stanoviště.

2. Cenová nabídka

Na základě poptávky vám zpracujeme orientační cenovou nabídku, která obsahuje veškeré dohodnuté práce a dodávky (předání osobně, emailem, telefonicky ap.) Tato cenová nabídka je zdarma.

Na přání dále můžeme zhotovit zpracování položkového rozpočtu na veškeré stavební prvky a práce a na ostatní dodávky, nutné k úspěšné realizaci (odvoz suti, zábor chodníku,stavba lešení ap.) Tento položkový rozpočet je v případě realizace díla zhotoven zdarma, jinak za úplatu dle dohody.

3. Smlouva o dílo

Po projednání dodávek materiálů a prací, technologického postupu prací, časového harmonogramu a dalších podrobností ohledně díla je zpracována Smlouva o dílo, kde jsou uvedeny adresy a jména účastníků smlouvy, termíny nástupu na sjednané práce a doby trvání realizace, cena díla, způsob platby a splatnosti faktur, záruky apod. Nedílnou součástí smlouvy je i rozpočet. Na opravy a menší zakázky používáme zjednodušené smlouvy nebo objednávky.

4. Realizace stavby

Dle druhu a náročnosti díla je organizována stavba asi takto:

 • Příprava stavby na dílně - ohýbání plechů, plán stavby, nakládka lešení a strojů, nakládka materiálu apod.
 • Nástup na stavbu, zajištění stavby, záboru chodníku , převzetí staveniště, zápis do stavebního deníku atd.
 • Stavba lešení, vrátku, pochůzných lávek apod.
 • Zajištění a doprava kontejneru na odpad (při rekonstrukci)
 • Návoz veškerého materiálu , nebo návoz pravidelný dle spotřebovaného materiálu
 • Při rekonstrukci demontáž krytiny, krovu, hromosvodu aj. prvků střechy, nebo jen částečná demontáž střechy a pokrytí fólií nebo lepenkou v jednom dni, popřípadě zabezpečení střechy krycí plachtou.
 • Výměna vadných částí střechy - desky, krov, apod.
 • Zednické práce a opravy - komíny, věnec, zdivo
 • Tesařské práce - výměna krovu, nový krov, chemická ochrana dřeva, nové bednění apod.
 • Klempířské a pokrývačské práce - oplechování střechy (štíty, okap, komíny, úžlabí ...), montáž okapových háků a žlabů, pokrytí fólií, lepenkou, laťování střechy, pokrytí krytinou, řezy krytiny v úžlabí, nároží, zhotovení hřebene a odvětrání střechy, sněhových zábran, montáž střešních oken, výlezů, a další práce spojené s druhem krytiny a typem střechy.
 • Denní hrubý úklid staveniště, nakládka odpadů, zajišťování střechy proti zatečení
 • Dokončení stavby, zametení nebo vyčištění střechy (krytiny), úklid kolem domu a na půdě (pokud není dohodnuto jinak), odvoz kontejneru a likvidace odpadu na skládce
 • Bourání lešení a odvoz veškerého materiálu

5. Předání hotového díla

Po zhotovení díla a ukončení všech objednaných prací je dílo předáno objednateli a o tomto předání je zhotoven zápis do stavebního deníku a dále sepsán předávací protokol , který slouží zároveň jako záruční list na práce. Dále budou předány i případné další záruční listy, prohlášení o shodě apod.